Knihy pre vás
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Základné ustanovenia.
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho (Ing. Stanislav Beňo – Bens) a kupujúceho pri nakupovaní tovaru pomocou  internetovej stránky store.bens.sk

Postup objednávania.
Objednávanie môže uskutočniť fyzická osoba za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:
a) Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na store.bens.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez internetový obchod). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú.
b) Pri objednávke kupujúci uvedie meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail.

Ochrana osobných údajov.
Údaje poskytnuté pri objednávke budú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. (ďalej len Zákon) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou subjektu zabezpečujúceho prepravu tovaru kupujúcemu). Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Dodacie podmienky.
Dodacia lehota sa pohybuje od 48 hodín (tovar na sklade) do 7 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, ak sú niektoré tovary označené "overte telefonicky" môže byť dodacia lehota dlhšia.
Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky na stránke, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy nasledovne:
a) odber na adrese predajne.
b) Odber cez kuriéra alebo poštovú službu. Predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné v zmysle platného cenníka. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (elektronicky e-mailom).

Cena.
Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a podobne. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Kupujúci uhrádza cenu za tovar spolu so službou dodania (poštovné platbou v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho).

Povinnosti a práva kupujúceho.
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a nevracia späť. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Povinnosti a práva predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Reklamačné podmienky a vrátenie tovaru.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci je povinný dôkladne sa zoznámiť s dodaným tovarom a o zistených chybách informovať predávajúceho do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Ochrana osobných údajov
Táto stránka rešpektuje Vaše súkromie. Niektoré údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú návštevníci stránky, môžu mať povahu osobných údajov v zmysle Zákona.
Správca okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľoch resp. návštevníkoch stránky. Všetky údaje, ktoré návštevníci poskytnú správcovi, budú spracované v zmysle Zákona a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Záverečné ustanovenia.
Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 12. 2014.